gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova
sreda, 06. maj 2009. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
DIPLOMATSKA AKADEMIJA “KOČA POPOVIĆ”, OSNOVNI PROGRAM DIPLOMATSKE OBUKE ZA 2009/2010. GODINU
+ larger fontnormal font- Smaller font
PRVI TRIMESTAR

KURS: MEDjUNARODNI ODNOSI I SPOLjNA POLITIKA RS

Koordinator kursa - amb. dr Dušan Crnogorčević

1. Međunarodni odnosi: od međunarodne politike ka svetskoj i globalnoj politici
Predavač: prof. dr Dragan Simić

2. Kratak pregled novovekovne istorije međunarodnih odnosa do 1945. godine
Predavač: mr Dragan Živojinović
3. Subjekti međunarodnih odnosa: osnovni pojmovi i zamisli
Predavač: prof. dr Dragan R. Simić
4. Međunarodni odnosi u vreme hladnog rata
Predavač: prof. dr Čedomir Štrbac
5. Promene u svetu nastale krajem hladnog rata
Predavač: prof. dr Željko Ivaniš
6. Različita poimanja sveta posle hladnog rata
Predavač: prof. dr Dragan Simić
7. Globalizacija kao savremeni međunarodni proces
Predavač: mr Dragan Živojinović
8. Potencijalne «globalne opasnosti» u savremenim međunarodnim odnosima (ekonomske krize, dužnička kriza Trećeg sveta, ekologija, demografski problemi, itd.)
Predavač: dr Zlatko Isaković
9. Evropska Unija na početku XXI veka; Srbija i Evroposka Unija
Predavač: prof. dr Slobodan Samardzić
10. Geografski i geopolitički položaj Srbije
Predavač: prof. dr Milomir Stepić
11. Unutrašnje i spoljne determinante međunarodnog položaja RS
Predavač: Sonja Liht
12. Bitni ciljevi i osnovni prioriteti spoljne politike Srbije
Predavač: Borislav Stefanović

13. Kreiranje i realizacija spoljne politike RS i uloga MSP
Predavač: amb. dr Dušan Crnogorčević
14. Srbija i SAD
Predavac: prof. dr Dragan Simić
15. Srbija i Ruska federacija
Predavač: amb. Vladimir Mirković
16. Srbija i Kina
Predavač: dr Jordan Dinić
17. Srbija i susedne zemlje
Predavač: amb. Maja Mitrović
18. Srbija i pitanje Kosova i Metohije
Predavač: Damjan Krnjević Mišković

KURS: ISTORIJA DIPLOMATIJE SRBIJE

Koordinator kursa - prof. dr Mihailo Vojvodić

1. Značaj, uloga i karakteristike diplomatije u srpskoj istoriji 19. i 20. veka; kratak osvrt i na literaturu
Predavač: prof. dr Mihailo Vojvodić
2. Koreni srpske diplomatije (12 - 18. vek)
Predavač: mr Nebojša Porčić
3. Radjanje srpske novovekovne diplomatije (početak 19. veka - pedesete godine 19. veka) - spoljna politika Karađorđeve i Miloševe Srbije
Predavač: prof. dr Mihailo Vojvodić
4. Spoljna politika kneževine Srbije (1856-1875)
Predavač: doc. dr Miloš Ković
5. Spoljna politika Srbije u Velikoj istočnoj krizi (1875-1878)
Predavač: doc. dr Miloš Ković
6. Srbija u medjunarodnim odnosima (1878-1903)
Predavač: prof. dr Mihailo Vojvodić
7. Spoljna politika Srbije (1903-1914)
Predavač: prof. dr Mihailo Vojvodić

8. Spoljna politika Kraljevine Srbije u Prvaom svetskom ratu (1914-1918)
Predavač: doc. dr Mira Radojević
9. Spoljna politika Kraljevine SHS (Jugoslavije)
Predavač: doc. dr Mira Radojević
10. Jugoslavija između Istoka i Zapada
Predavač: prof. dr Ljubodrag Dimić
11. U potrazi za spoljnopolitičkom alternativom - otkrivanje vanevropskog sveta
Predavač: prof. dr Ljubodrag Dimić
12. Godina 1968 - iskorak ka evropskoj politici
Predavač: prof. dr Ljubodrag Dimić

KURS: MEDjUNARODNO JAVNO I DIPLOMATSKO PRAVO

Koordinator kursa - prof. dr Vesna Knežević-Predić

Međunarodno javno pravo

1. Međunarodno javno pravo: pojam, funkcije i pravne karakteristike 
Predavač: prof. dr Vesna Knežević-Predić
2. Pravnostvaralački procesi međunarodnog javnog prava: izvori međunarodnog prava
Predavač: prof. dr Vojin Dimitrijević
3. Odnos međunarodnog i nacionalnog prava
Predavač: prof. dr Obrad Račić
4. Subjektivitet u međunarodnom pravu i država kao subjekt međunarodnog prava
Predavač: prof. dr Vesna Knežević-Predić
5. Priznanje u međunarodnom pravu
Predavač: prof. dr Zoran Radivojević
6. Krivična odgovornost u međunarodnom pravu
Predavač: mr Ivan Jovanović
7. Objekti međunarodnog prava: državna teritorija, državne granice i prostori pod posebnim međunarodnim režimom
Predavač: prof. dr Zoran Radivojević
8. Pravo međunarodnih ugovora
Predavač: mr Momirka Marinković
9. Mirno rešavanje sporova i rešavanje sporova putem prinude
Predavač: prof. dr Obrad Račić
10. Međunarodni sud pravde
Predavač: prof. dr Vojin Dimitrijević
11. Međunarodno humanitarno pravo i odnos prema Haškom tribunalu
Predavač: mr Ivan Jovanović
12. Republika Srbija u postupcima pred Međunarodnim sudom pravde
Predavač: Saša Obradović

Diplomatsko pravo

1. Diplomatsko pravo kao posebna grana međunarodnog prava
Predavač: prof. dr Vesna Knežević Predić
2. Organi za održavanje međunarodnih odnosa - pojam i klasifikacija
Predavač: prof. dr Vesna Knežević-Predić
3. Stalne diplomatske misije: uspostavlje diplomatskih odnosa, otvaranje, funkcije i sastav misije
Predavač: amb. dr Dušan Crnogorčević
4. Stalne misije: privilegije i imuniteti misije
Predavač: amb. Zoran Veljić
5. Članovi diplomatske misije: imenovanje, opoziv, privilegije i imuniteti
Predavač: prof. dr Zoran Radivojević
6. Studije slučajeva iz oblasti diplomatskog prava pred nacionalnim i međunarodnim pravosudnim organima
Predavač: prof. dr Vesna Knežević-Predić


KURS: DIPLOMATSKA PRAKSA

Koordinator kursa - amb. Vuk Žugić

1. Uvod u diplomatsku praksu
Predavač: amb. Vuk Žugić
2. Subjekti diplomatske komunikacije: ministarstvo spoljnih poslova, drugi državni organi, političke partije, NVO, itd.
Predavač: amb. dr Dušan Crnogorčević
3. Usmene i pismene komunikacije; Neformalne diplomatske aktivnosti
Predavač: amb. dr Dušan Crnogorčević
4. Radionica - diplomatska praksa
Predavač: Andon Sapundzi
5. Multilateralna diplomatija
Predavač: amb. Vuk Žugić
6. Pregovori
Predavač: amb. Vuk Žugić
7. Radionica - multilateralna diplomatija
Predavač: amb. Slađana Prica
8. Odnosi sa javnošću i štampa
Predavač: Ivan Cvejić
9. Bezbednost i diplomatska praksa - kontraobaveštajni i obaveštajni aspekt
Predavač: Radisav Petrović
10. Radionica - diplomatska praksa
Predavači: Miroslav Šestović
11. Diplomatija i jezik
Predavač: prof. dr Aleksandar Jerkov
12. Radionica - diplomatija i jezik
Predavač: prof. dr Dobrivoje Stanojević

 

DRUGI TRIMESTAR

OBAVEZNI PREDMETI:

KURS: KONZULARNO PRAVO I PRAKSA

Koordinator kursa - mr Momirka Marinković

1. Istorijski osvrt na razvoj ustanove konzula, konzularno pravo, izvori konzularnog prava, konzularne privilegije i imuniteti
Predavači: mr Momirka Marinković i Radomir Jergić
2. Organizacija rada konzularne službe u MSP i DKP RS
Predavač: mr Momirka Marinković
3. Konzularne funkcije, uzajamno zastupanje, regionalne inicijative
Predavač: dr Miroslav Prcović
4. Počasni konzuli Republike Srbije, imenovanje, funkcije, privilegije i imuniteti
Predavač: Željko Krajinović
5. Državljanstvo i putne isprave Republike Srbije
Predavač: Zorica Kasalica
6. Vizni režim, migracije, readmisija i reintegracija povratnika
Predavač: Jasmina Sinadinović
7. Zakon o strancima
Predavač: Jelena Vasiljević
8. Naplata administrativnih taksi i stvarnih troškova u DKP RS
Predavač: Vladimir Žutić
9. Legalizacija javnih i privatnih isprava, matičarske funkcije
Predavač: Ljiljana Čavić
10. Međunarodna pravna pomoć u krivičnim i građanskim stvarima
Predavač: dr Miroslav Prcović
11. Odnos sa dijasporom, dopunska nastava na srpskom jeziku, glasanje u DKP
Predavač: Vladislav Bogojević
12. Vojna obaveza - regulisanje preko DKP RS
Predavač: Radomir Spasić


KURS: MEDjUNARODNO PREGOVARANjE


Koordinator kursa - mr Živorad Kovačević

1. Uvod u predmet - Promenjena međunarodna scena - polarne strukture i krize - Preventivna diplomatija
Predavač: mr Živorad Kovačević
2. Multilateralna diplomatija - Klasična dela o pregovaranju
Predavač: mr Živorad Kovačević
3. Sastajanje na vrhu - Samitska diplomatija
Predavač: mr Živorad Kovačević
4. Struktura pregovaranja - Intervencija treće strane
Predavač: mr Živorad Kovačević
5. Metodi pregovaranja - Pregovaračko umeće
Predavač: mr Živorad Kovačević
6. Pregovarački proces
Predavač: mr Živorad Kovačević
7. Jezik pregovarača i diplomate
Predavač: mr Živorad Kovačević

8. Otvorena, javna i tajna diplomatija
Predavač: mr Živorad Kovačević
9. Shuttle diplomatija
Predavač: mr Živorad Kovačević
10. Alibi diplomatija
Predavač: mr Živorad Kovačević
11. Rešavanje graničnih sporova - Pregovori o disoluciji, sukcesiji i ponovnom ujedinjenju - Pregovori o životnoj sredini - Trgovinski pregovori
Predavač: mr Živorad Kovačević
12. Finansijski pregovori - Pregovori o evropskoj integraciji - Pregovori sa teroristima
Predavač: mr Živorad Kovačević


KURS: UVOD U PRAVO I INSTITUCIJE EU

Koordinator kursa - doc. dr Milica Delević


1. Organizovanje evropskih država: od Evropske zajednice za ugalj i čelik do Evrpske unije: ključni momenti u razvoju institucija, nadležnosti i članstva
Predavač: doc. dr Milica Delević

2. Mesto EU u sistemu međunarodnih organizacija: između tipične međunarodne organizacije i složene države
Predavač: prof. dr Tanja Miščević

3. Evropski savet, Savet ministara, COREPER
Predavač: prof. dr Zoran Radivojević

4. Evropska komisija - sastav, način rada i nadležnost
Predavač: prof. dr Zoran Radivojević

5. Evropski parlament - sastav, način rada i nadležnost, odnosi sa nacionalnim parlamentima
Predavač: prof. dr Aleksandra Čavoški

6. Primarno i sekundarno pravo EU
Predavač: mr Vladimir Međak

7. Neposredno dejstvo prava EU i nadređenost prava EU
Predavač: prof. dr Obrad Račić

8. Sud EU: sastav Suda i postupak
Predavač: prof. dr Vesna Knežević-Predić

9. Proces proširenja naspram različitih modaliteta odnosa EU sa trećim državama
Predavač: prof. dr Tanja Miščević

10. Usklađivanje domaćeg prava sa acquis communautaire - principi i elementi
Predavač: mr Vladimir Međak

11. Srbija na putu ulaska u članstvo EU - trenutno stanje i perspektive
Predavač: doc. dr Milica Delević

12. Završno predavanje - studija slučaja
Predavač: mr Vladimir Ateljević

 

KURS: MEDjUNARODNE ORGANIZACIJE

Koordinator kursa - prof. dr Tanja Miščević

1. Međunarodno organizovanje država - pojam, definicija i nastanak međunarodnih organizacija
Predavač: prof. dr Tanja Miščević
2. Osnovna struktura i funkcionisanje međunarodnih vladinih organizacija
Predavač: prof. dr Vojin Dimitrijević
3. Specifičnosti savremenog razvoja međunarodnih organizacija - interna i međunarodna praksa
Predavač: prof. dr Vojin Dimitrijević
4. Savremeno delovanje međunarodnih nevladinih organizacija i njihov značaj
Predavač: prof. dr Tanja Miščević
5. Međunarodni ugovori savremenih međunarodnih organizacija u međunarodnom pravu i međunarodnim odnosima
Predavač: prof. dr Zoran Radivojević
6. Međunarodni režimi i međunarodno upravljanje slučaj Svetske trgovinske organizacije
Predavač: Radmila Milivojević
7. Univerzalne međunarodne organizacije u uslovima globalizacije - Sistem UN
Predavač: prof. dr Obrad Račić
8. Međunarodne organizacije i legalizacija u međunarodnim odnosima - mesto, uloga i značaj ad hoc krivičnih tribunala
Predavač: Dušan Ignjatović
9. Pojačani značaj savremenih regionalnih organizacija - Latinska Amerika, Afrika i Azija
Predavač: dr Dragan Djukanović
10. Regionalne organizacije u Evropi - od saradnje do integracije
Predavač: amb. Slađana Prica
11. Srbija i članstvo u univerzalnim i regionalnim organizacijama
Predavač: amb. Vuk Žugić
12. Članstvo Srbije u Evropskoj uniji - procedura i politika
Predavač: Milan Pajević

IZBORNI PREDMETI:

KURS: BEZBEDNOST U SAVREMENIM MEDjUNARODNIM ODNOSIMA

Koordinator kursa - prof. dr Miroslav Hadzić

1. Koncept bezbednosti
Predavač: prof. dr Miroslav Hadzić
2. Savremene teorije bezbednosti
Predavač: mr Filip Ejdus
3. Stari i/ili novi poredak bezbednosti - nivoi analize u studijama bezbednosti
Predavač: prof. dr Miroslav Hadzić
4. Bezbednosni izazovi, rizici i pretnje - sektorska analiza
Predavač: mr Filip Ejdus
5. Bezbednosna arhitektura Evrope
Predavač: mr Filip Ejdus
6. Regionalni bezbednosni kompleks - Jugoistočna Evropa i Zapadni Balkan
Predavač: prof. dr Miroslav Hadzić
7. Koncepti nacionalne i ljudske bezbednosti
Predavač: prof. dr Miroslav Hadzić
8. Upravljanje bezbednosnom krizom
Predavač: prof. dr Miroslav Hadzić
9. Bezbednosno nasleđe Srbije
Predavač: prof. dr Miroslav Hadzić
10. Reforma sektora bezbednosti Srbije
Predavač: mr Sonja Stojanović

11. Kontrola i nadzor nad državnim aparatima sile
Predavač: prof. dr Bogoljub Milosavljević
12. Bezbednost Srbije u 21. veku
Predavač: prof. dr Miroslav Hadzić

KURS: MEDjUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI

Koordinator kursa: prof. dr Ljubiša Adamović


1. Osnovna obeležja savremenih međunarodnih ekonomskih odnosa
Predavač: prof. dr Ljubiša Adamović
2. Savremena međunarodna finansijska i ekonomska kriza
Predavač: prof. dr Ljubiša Adamović
3. Privredni razvoj i tekuća ekonomska politika Republike Srbije
Predavač: prof. dr Jurij Bajec
4. Međunarodna energetska bezbednost i posledice po međunarodne odnose
Predavač: amb. Milan Simurdić
5. Novi regionalizam u međunarodnim ekonomskim odnosima
Predavač: dr Jelica Minić
6. Savremeni međunarodni tokovi kapitala
Predavač: prof. dr Oskar Kovač
7. Svetska trgovina i opasnosti neoprotekcionizma
Predavač: prof. dr Predrag Jovanović-Gavrilović
8. Tranzicija u postsocijalističkim privredama
Predavač: prof. dr Budimir Lazović

9. Ekološki aspekti svetske privrede
Predavač: prof. dr Ljubiša Adamović
10. Pojam i uloga ekonomske diplomatije u međunarodnim ekonomskim odnosima i nacionalnim privredama
Predavač: prof. dr David Dašić
11. Ekonomska diplomatija u praksi
Predavač: prof. dr Miroslav Raičević
12. Učešće dijaspore u privrednom razvoju Srbije
Predavač: prof. dr Vladimir Grečić

TREĆI TRIMESTAR

OBAVEZNI PREDMETI:

KURS: JAVNA DIPLOMATIJA - KULTURA I INFORMISANjE

Koordinatori kursa - prof. dr Milena Dragićević-Šešić i prof. dr Darko Tanasković

(deo kursa čiji je koordinator prof. dr Milena Dragićević-Šešić)
1. Kulturna politika prema inostranstvu
Predavač: prof. dr Milena Dragićević-Šešić
2. Kulturni identitet(i) - stereotipi i predrasude
Predavač: prof. dr Milena Dragićević-Šešić
3. Kulturna politika - instrumenti i mehanizmi
Predavač: prof. dr Milena Dragićević-Šešić
4. Tehnike i metode rada atašea za kulturu i informisanje
Predavač: prof. dr Milena Dragićević-Šešić
5. Institucionalni sistem u kulturi Srbije
Predavač: prof. dr Vesna Djukić
6. Zakonodavna regulativa - kultura i mediji
Predavač: prof. dr Vesna Djukić
7. Kulturna politika medjunarodnih organizacija
Predavač: prof. dr Branimir Stojković
8. Kultura u procesima evropskih integracija
Predavač: prof. dr Branimir Stojković

(deo kursa čiji je koordinator prof. dr Darko Tanasković)

1.Verski dijalog i tolerancija (predavanje sadrži dva dela)
Predavač: prof. dr Djuro Šušnjić
2. Verski fundamentalizam i politika
Predavač: prof. dr Milan Vukomanović
3. Crkvena diplomatija
Predavač: prof. dr Darko Tanasković

4. Javna diplomatija u praksi
Predavač: Aleksandar Djukić
5. Javna diplomatija u informacionom dobu
Predavač: Aleksandar Djukić
6. Informaciono-komunikacioni sistemi
Predavač: prof. dr Miroljub Radojković
7. Odnosi sa javnošću; diplomate i novinari
Predavač: Ivan Cvejić
8. Uloga medija u kreiranju i realizaciji spoljne politike
Predavač: mr Aleksandra Joksimović


KURS: OSNOVI POLITIČKOG I PRIVREDNOG SISTEMA REPUBLIKE SRBIJE

Koordinator kursa: doc. dr Slaviša Orlović

1. Osnovne karakteristike političkog i privrednog sistema Srbije
Predavač: doc. dr Slaviša Orlović
2. Izbori i izborni i sistem Srbije
Predavač: doc. dr Slaviša Orlović
3. Partije i partijski sistem Srbije
Predavač: doc. dr Slaviša Orlović
4. Narodna skupština Republike Srbije
Predavač: doc. dr Slaviša Orlović
5. Polupredsednički sistem u Srbiji
Predavač: doc. dr Slaviša Orlović
6. Javne agencije, regulatorna i kontrolna tela
Predavač: Rodoljub Šabić
7. Pravosudni sistem
Predavač: prof. dr Jovica Trkulja
8. Državna uprava, decentralizacija i lokalna samouprava
Predavač: Milan Marković (ministar za državnu upravu i lokalnu
samoupravu)

9. Političko i kulturno nasleđe Srbije
Predavač: prof. dr Ilija Vujačić
10. Vladavina prava i položaj nacionalnih manjina
Predavač: doc. dr Slaviša Orlović
11. Građansko (civilno) društvo i nevladine organizacije
Predavač: doc. dr Slaviša Orlović
12. Medijski sistem, komunikacije i javnost
Predavač: prof. dr Ratko Božović
13. Problemi etike i borba protiv korupcije
Predavač: prof. dr Čedomir Čupić
14. Ekonomska uloga države u tranziciji
Predavač: prof. dr Miroslav Prokopijević
15. Oblici privatizacije i javni sektor
Predavač: prof. dr Miroslav Prokopijević
16. Finansijska tržišta
Predavač: prof. dr Miroslav Prokopijević
17. Makroekonomska stabilnost i privredni rast (efekti svetske ekonomske krize)
Predavač: prof. dr Goran Pitić

 


KURS: DIPLOMATSKI PROTOKOL

Koordinator kursa: amb. Vojislav Vučićević

1. Uloga i značaj protokola u savremenoj diplomatiji i međunarodnim odnosima
Predavač: amb. Vojislav Vučićević
2. Ceremonijal i preseansi
Predavač: amb. Vojislav Vučićević
3. Imuniteti i privilegije
Predavač: amb. Vojislav Vučićević
4. Diplomatski kor; elementi etikecije i sl.
Predavač: amb. Vojislav Vučićević
5. Diplomatska prepiska
Predavač: amb. Vojislav Vučićević
6. Društvene konvencije - organizacija svečanog obeda
Predavač: amb. Vojislav Vučićević


KURS: SISTEM DRŽAVNE UPRAVE I KANCELARIJSKO POSLOVANjE

Koordinator kursa: mr Mirjana Milenković


1. Ustavno uređenje
Predavač: Bosa Nenadić
2. Sistem državne uprave
Predavač: Bratislav Djokić
3. Zaštita imovinsko-pravnih interesa Republike Srbije
Predavač: Milan Marković
4. Radno zakonodavstvo
Predavač: prof. dr Branko Lubarda
5. Normativna akta koja regulišu kancelarijsko i arhivsko poslovanje
Predavač: mr Mirjana Milenković
6. Kancelarijsko poslovanje
Predavač: mr Mirjana Milenković
7. Arhivsko poslovanje u MSP i DKP
Predavač: mr Mirjana Milenković
8. Administrativne funkcije Odeljenja za informatiku i telekomunikacije u
funkcionisanju MSP i DKP
predavač: mr Marija Savić


IZBORNI PREDMETI:


KURS: EVROPSKA UNIJA KAO AKTER U MEDjUNARODNIM ODNOSIMA

Koordinator kursa: prof. dr Radmila Nakarada


1. Uvod: EU kao međunarodni akter
Predavač: prof. dr Radmila Nakarada
2. Zajednička spoljna i bezbednosna politika Evropske unije - od Mastrihta do Nice
Predavač: mr Nebojša Košutić
3. Zajednička spoljna i bezbednosna politika Evropske unije - od Nice do Lisabona
Predavač: Dejan Ralević
4. Značaj raspada SR Jugoslavije za razvoj ZSBP
Predavač: prof. dr Slobodan Samardzić
5. Evropska bezbednosna politika
Predavač: Srđan Gligorijević
6. Politika susedstva EU
Predavač: mr Ana Jović-Lazić
7. Uloga u rešavanju vanevropskih sukoba
Predavač: prof. dr Radmila Nakarada
8. Transatlantski odnosi - napeto savezništvo
Predavač: mr Dragan Živojinović
9. EU i Rusija
Predavač: mr Miljan Filimonović
10. EU i novi globalni akteri: Kina, Indija, Brazil
Predavač: prof. dr Radmila Nakarada
11. EU i Zapadni Balkan
Predavač: prof. dr Tanja Miščević
12. Evropska unija i globalizacija
Predavač: prof. dr Radmila Nakarada


KURS: LjUDSKA PRAVA

Koordinator kursa: prof. dr Vojin Dimitrijević

1. Pojam, ideja i razvoj ljudskih prava
Predavač: prof. dr Vojin Dimitrijević
2. Načela humanitarnog prava
Predavač: prof. dr Vesna Knežević-Predić
3. Zaštita ljudskih prava u sistemu Ujedinjenih nacija
Predavač: dr Vesna Petrović
4. Evropski sud za ljudska prava
Predavač: prof. dr Zoran Radivojević
5. Obraćanje Evropskom sudu za ljudska prava - studije slučaja
Predavač: mr Tatjana Papić
6. Slučajevi iz zemalja u tranziciji pred Evropskim sudom za ljudska prava
Predavač: Vida Škero
7. Evropska unija i ljudska prava
Predavač: mr Borko Nikolić
8. Zabrana diskriminacije i zaštita manjina
Predavač: prof. dr Vojin Dimitrijević
9. Sloboda kretanja, unutrašnja i međunarodna
Predavač: dr Vesna Petrović
10. Pravo azila, izbeglice i apatridi
Predavač: prof. dr Vojin Dimitrijević
11. Ograničenja ljudskih prava
Predavač: dr Vladimir Djerić
12. Kažnjavanje za kršenje ljudskih prava
Predavač: Saša Obradović

 

KURS: VOJNA DIPLOMATIJA

Koordinator kursa: mr Dušan Spasojević

1. Politika odbrane Republike Srbije
Predavač: mr Dušan Spasojević
2. Funkcije vojne diplomatije
Predavač: Milorad Perić
3. Karakteristike i uloga vojne diplomatije u savremenim međunarodnim odnosima
Predavač: Milorad Perić
4. Regionalna saradnja u funkciji stabilnosti Jugoistočne Evrope
Predavač: mr Milan Ranković
5. Bilateralna i multilateralna vojna saradnja u funkciji vojne diplomatije
Predavač: mr Radmila Veselinović
6. Vojno-ekonomska saradnja u funkciji vojne diplomatije
Predavač: Ilija Pilipović
7. Zadatak i uloga vojnodiplomatskog predstavništva
Predavač: Stevan Stojisavljević
8. Međunarodne vojne i mirovne humanitarne operacije
Predavač: Jelesije Radivojević
9. Kontrola naoružanja i razoružanja
Predavač: Arsenije Vukojević
10. Nacionalna bezbednost i civilno-vojni odnosi
Predavač: dr Stanislav Stojanović
11. Severnoatlantski savez (NATO)
Predavač: Djorđe Petrović
12. Partnerstvo za mir - iskustva i perspektive
Predavač: mr Miroslav Glišić