gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Konzularno Putovanja u inostranstvo Vize za inostranstvo i informacije o državama Zemlje - putovanje u inostranstvo

Vize za inostranstvo i informacije o državama

Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Crna Gora
+ larger fontnormal font- Smaller font
VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana.
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana.
Napomena:

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Državljani Srbije mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 90 dana, sa važećom putnom ispravom bez vize.

Državljani Srbije mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 30 dana sa važećom ličnom kartom, odnosno drugom ispravom na osnovu koje se može utvrditi njihov identitet i državljanstvo.

Turisti u svom prtljagu mogu imati sušeno voće, povrće, pečurke, sirove kafe, začine, čajeve, ukupne težine do jednog kilograma, kao i jedan litar alkoholnog pića u originalnoj ambalaži sa deklaracijom. Dozvoljeno je unošenje dva litra drugog pića koje takođe mora biti deklarisano i u originalnoj ambalaži, a dozvoljeno je unošenje i do pet litara flaširane vode u originalnoj ambalaži. Kombinovana i ostala hrana koja je upakovana i deklarisana, a namenjena je za direktno konzumiranje od strane krajnjeg potrošača, koja ne zahteva posebni temperaturni režim čuvanja, u originalnoj ambalaži, osim ukoliko se trenutno koristi, može se uneti u ukupnoj količini do jednog kilograma.
Obaveštenje o hrani koja se može uneti na teritoriju Crne Gore, istaknuto je na vidnim mestima na graničnim prelazima.
VAŽNO: Na sajtu www.upravacarina.gov.me treba potražiti rubriku INFO/VODIČI, pa kada se uđe u tu rubriku, kliknuti na BROŠURE gde su detaljnije informacije.
Granični prelazi između R. Srbije i Crne Gore su:
Aerodromi: Podgorica i Tivat;
Železnički: Prijepolje – Bijelo Polje;
Telefon Uprave granične policije Crne Gore: +382 020 242 299
Drumski: Čemerno – Čemerno, Jabuka – Ranče, Gostun – Konatar, Vuča – Vuča, Mehov Krš – Dračenovac, Kula – Rožaje, Čakor – Čakor;
Internet sajt Uprave granične policije Crne Gore: www.upravapolicije.com
Internet sajt i telefon Uprave carine Crne Gore: www.upravacarina.gov.me +382 20 620 433.

Zakonom o boravišnoj taksi Crne Gore, boravišnu taksu mora plaćati svako lice koje boravi u objektu u kojem se obavlja turistička delatnost. Naplatu boravišne takse vrši fizičko i pravno lice koje pruža usluge smeštaja, istovremeno sa naplatom usluge i dužan je da na računu za usluge smeštaja posebno iskaže iznos boravišne takse. Iznos takse je u rasponu od 10 do 80 centi po danu. U primorskim turističkim mestima iznos takse je između 70 i 80 centi po danu.
Lica koja borave kod srodnika koji nekretnine ne koriste u komercijalne svrhe, tj. ne obavljaju ugostiteljsku delatnost, nisu u obavezi da plate boravišnu taksu.
Boravišnu taksu ne plaćaju deca do 12 godina starosti, lica koja obavljaju sezonske poslove sa prijavljenim boravkom u turističkom mestu, lica koja neprekidno borave u objektu za smeštaj duže od 30 dana, lica sa čulnim i telesnim smetnjama (slepi, gluvi i dr.), lica upućena na banjska i klimatska lečenja, specijalizovanu rehabilitaciju od strane nadležne komisije, učenici školskih ekskurzija, fakulteti u okviru redovnih programa, održavanja sportskih i kulturnih manifestacija, strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama oslobođeni plaćanja takse, strani državljani koji organizovano, preko zvaničnih humanitarnih organizacija dolaze radi pružanja humanitarne pomoći.
Boravišnu taksu umanjenu za 50% plaćaju deca od 12 do 18 godina starosti.
Stranci koji borave u Crnoj Gori dužni su da se prijave i odjave svoj boravak nadležnom organu – Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore.
Ukoliko stranac boravi u objektu registrovanom za pružanje usluga smeštaja (apartman, hotel), lice koje pruža usluge smeštaja je u obavezi da prijavi boravak stranca u roku od 12 sati.
Ukoliko stranac ne boravi kod registrovanog davaoca smeštaja, dužan je da sam (u roku od 24 časa od ulaska u Crnu Goru) prijavi i odjavi svoj boravak u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore – inspektoru za strance ili kod turističke organizacije opštine u kojoj boravi.
Kazna koja se može izreći stranom državljaninu u slučaju neprijavljivanja boravka iznosi od 60 do 600 evra (Zakon o strancima R. Crne Gore).

TRANSPORT

Crna Gora ima solidno razvijen drumski, železnički, vazdušni i vodni saobraćaj, a glavni grad Podgorica je centralni saobraćajni čvor u zemlji.
Aerodromi u Crnoj Gori se nalaze u Podgorici i u Tivtu.
Glavne luke u Crnoj Gori su Bar, Kotor, Risan, Zelenika i Budva. Postoji redovna brodska veza između morske luke Bar i italijanskih luka Bari, Barleta i Ankona. Na relaciji Kamenari – Lepetani organizovan je redovan prevoz putnika i vozila.
Ukupna dužina železničke mreže u Crnoj Gori iznosi 250 km. Postoje dve železničke linije od kojih je važnija Bar-Podgorica-Bijelo Polje (ka Srbiji) i deo je pruge Beograd-Bar. To je i jedina elektrificirana železnička linija u zemlji. Druga pruga je Nikšić-Podgorica-Božaj (Albanija). Jedini železnički čvor nalazi se u Podgorici.
Ukupna dužina puteva u Crnoj Gori iznosi 5.277 km, od čega 1.729 km čine magistralni i regionalni putevi, dok su ostalo lokalni putevi. U zemlji nema autoputeva, mada postoje deonice puteva sa tri trake. Specifičnost Crne Gore je veliki broj tunela i mostova. Glavni kontinentalni pravac je na relaciji Budva – Podgorica – Bijelo Polje i dalje prema R.Srbiji, dok jadranska magistrala povezuje primorska naselja.
Na magistralnom putu M-2 na deonici Podgorica-Kolašin u toku je rekonstrukcija tunela br.2, br.4 i br.10. Saobraćaj se obustavlja u periodu od 09.00-11.00 i 13.00-15.00 časova danju i od 23.00-03.00 časova noću.
Na mestima izvođenja radova saobraćaj se mimo ovih termina obavlja jednom trakom uz naizmenično propuštanje vozila. Učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce Podgorica-Nikšić-Šavnik-Žabljak-Pljevlja-GP Ranče i Bioče-Mateševo-Kolašin.
Za upravljanje motornim vozilom dovoljna je nacionalna vozačka dozvola. Nije potreban „zeleni karton"za osiguranje motornih vozila, budući da se priznaje nacionalna polisa obaveznog osiguranja, ali prilikom dolaska u Crnu Goru treba voditi računa o činjenici da je kroz Bosnu i Hercegovinu „zeleni karton" i dalje potreban. Za počinjeni saobraćajni prekršaj izdaje se prekršajni nalog u kojem je navedeno uputstvo za uplatu novčane kazne. Policijskom službeniku se, na licu mesta, ne može platiti novčana kazna, već učesnik u saobraćaju to mora učiniti preko pošte ili banke u roku od 8 dana od dana izdavanja kazne.

BEZBEDNOST

U turističkim mestima u Crnoj Gori nema zona koje bi trebalo izbegavati, a bezbednosnu situaciju u zemlji u smislu turističkih poseta, ocenjujemo kao dobru. Za svaku vrstu pomoći, moguće je obratiti se pripadnicima policije, koji se nalaze u svim većim ulicama i na značajnijim raskrsnicama.


ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

Osiguranici iz Republike Srbije u toku privremenog boravka u Crnoj Gori imaju pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu. Da bi ostvarili navedeno pravo, osiguranici R.Srbije moraju od nadležnih filijala Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje R.Srbije, u mestu prebivališta, dobiti obrazac RS/RCG–111 (potvrda o pravu na davanja u naturi za vreme privremenog boravka u CG).
Za dobijanje potvrde RS/RCG-111, neophodno je da se obrate Filijali Zavoda R.Srbije sa neophodnom medicinskom dokumentacijom. Nakon neposrednog pregleda i uvida u dostavljenu medicinsku dokumentaciju, lekarska komisija Zavoda daje svoj nalaz i mišljenje. Na osnovu pozitivnog nalaza i mišljenja komisije, Filijala Zavoda R.Srbije izdaje potvrdu RS/RCG-111. Po pravilu, navedena potvrda se izdaje na vremenski period od tri meseca. Kada se tokom privremenog boravka u CG ukaže potreba za hitnom zdravstvenom zaštitom, osiguranik R.Srbije je dužan da se sa navedenom potvrdom obrati Područnoj jedinici – kancelariji Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje CG, u mestu gde mu je potrebna hitna zdravstvena zaštita. Područna jedinica Fonda će mu nakon toga izdati drugu potvrdu (tzv. bolesnički list), na osnovu koje će neposredno koristiti hitnu zdravstvenu zaštitu u javnim zdravstvenim ustanovama u CG.
U situaciji kada osiguranik R.Srbije koji se nalazi u CG ima potrebu za hitnom zdravstvenom zaštitom a ne poseduje potvrdu (bolesnički list) izdatu od strane Područne jedinice Fonda CG, odnosno potvrdu RS/RCG-111 izdatu od strane nadležne filijale u R.Srbiji gde je osiguran, zdravstvena ustanova je dužna da obavesti Područnu jedinicu Fonda CG, radi naknadnog pribavljanja potvrde.
Ukoliko Područna jedinica Fonda CG ili osiguranik ne pribave potvrdu RS/RCG-111 do završetka lečenja, zdravstvena ustanova će naplatiti troškove lečenja osiguraniku, po cenovniku koji važi za osiguranike Crne Gore i izdati mu račun za naplaćene usluge.

KONTAKTI ZDRAVSTVENIH USTANOVA:

- Javna ustanova Kliničko-bolnički centar Crne Gore. Adresa: Ljubljanski put b.b, 81000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: + 382 20 412 300; 243 726; Faks: + 382 20 225 284; E- mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
- Policija - 122;
- Vatrogasci - 123;
- Hitna pomoć -124;
- Hitna pomoć - Podgorica: + 382 (0)20 665 313;
- Dom zdravlja Bar: Telefon: + 382 (0)30 311 001, + 382 (0)30 312 546; + 382 (0)85 311 197; faks: + 382 (0)30 311 001;
- Dom zdravlja Bijelo Polje, telefon: + 382 (0)50 432 327, 382 (0)50 432 952; faks: + 382 (0)50 432 149;
- Dom zdravlja Budva: Telefon: + 382 (0)33 451 274; faks: + 382 (0)33 451 457;
- Dom zdravlja Herceg Novi: Telefon: + 382 (0)31 333 603; + 382 (0)31 343 111; faks: + 382 (0)31 343 024;
- Dom zdravlja Kotor: Telefon: + 382 (0)32 334 540; faks: + 382 (0)32 334 537;
- Dom zdravlja Tivat: Telefon: + 382 (0)32 671 082; +382 (0)32 671 982; faks: + 382 (0)32 671 242;
- Dom zdravlja Ulcinj: Telefon: + 382 (0)30 412 424; + 382 (0)30 412 433; + 382 (0)30 401 166; faks: + 382 (0)30 412 165; + 382 (0)30 401 167;
- Dom zdravlja Žabljak: Telefon: + 382 (0)52 61 504; + 382 (0)52 61 506;
- AMSCG - 19807;

NOVAC

Lokalna valuta u Crnoj Gori je Evro. Cene prevoza, ishrane u restoranima i prenoćišta su 10 do 20 % veće nego u R. Srbiji.

OSTALO

Od 01.01.2012. ukinuta je naplata eko takse za inostrana motorna vozila.