gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Konzularno Putovanja u inostranstvo Vize za inostranstvo i informacije o državama Zemlje - putovanje u inostranstvo

Vize za inostranstvo i informacije o državama

Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Crna Gora
+ larger fontnormal font- Smaller font
VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana.
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana.
Napomena:

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Državljani Srbije mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 90 dana, sa važećom putnom ispravom bez vize.
Državljani Srbije mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 30 dana, sa važećom ličnom kartom.

Turisti u svom prtljagu mogu imati sušeno voće, povrće, pečurke, sirove kafe, začine, čajeve, ukupne težine do jednog kilograma, kao i jedan litar alkoholnog pića u originalnoj ambalaži sa deklaracijom. Dozvoljeno je unošenje dva litra drugog pića koje takođe mora biti deklarisano i u originalnoj ambalaži, a dozvoljeno je unošenje i do pet litara flaširane vode u originalnoj ambalaži. Kombinovana i ostala hrana koja je upakovana i deklarisana, a namenjena je za direktno konzumiranje od strane krajnjeg potrošača, koja ne zahteva posebni temperaturni režim čuvanja, u originalnoj ambalaži, osim ukoliko se trenutno koristi, može se uneti u ukupnoj količini do jednog kilograma.
Obaveštenje o hrani koja se može uneti na teritoriju Crne Gore, istaknuto je na vidnim mestima na graničnim prelazima.
VAŽNO: Na sajtu www.upravacarina.gov.me  treba potražiti rubriku INFO/VODIČI, pa kada se uđe u tu rubriku, kliknuti na BROŠURE gde su detaljnije informacije.
Granični prelazi između R. Srbije i Crne Gore su:
Aerodromi: Podgorica i Tivat;
Železnički: Prijepolje – Bijelo Polje;
Telefon Uprave granične policije Crne Gore: +382 020 242 299
Drumski: Čemerno – Čemerno, Jabuka – Ranče, Gostun – Konatar, Vuča – Vuča, Mehov Krš – Dračenovac, Kula – Rožaje, Čakor – Čakor;

Internet sajt i telefon Uprave carine Crne Gore: www.upravacarina.gov.me  +382 20 620 433.

Zakonom o boravišnoj taksi Crne Gore, boravišnu taksu mora plaćati svako lice koje boravi u objektu u kojem se obavlja turistička delatnost. Naplatu boravišne takse vrši fizičko i pravno lice koje pruža usluge smeštaja, istovremeno sa naplatom usluge i dužan je da na računu za usluge smeštaja posebno iskaže iznos boravišne takse. Iznos takse je u rasponu od 10 centi do 1 evra po danu (svaka opština propisuje iznos boravišne takse, npr. Opština Budva – 1 evro, a opština Ulcinj – 0,50 evra).
Lica koja borave u Crnoj Gori po osnovu prava svojine na nepokretnosti ne plaćaju boravišnu   taksu, kao ni njihova deca koja su kod njih u gostima, ali su u obavezi da prijave boravak (iznosi 1  evro za ukupan period boravka).
Lica koja borave kod srodnika koji nekretnine ne koriste u komercijalne svrhe, tj. ne obavljaju ugostiteljsku delatnost, nisu u obavezi da plate boravišnu taksu.
Boravišnu taksu ne plaćaju deca do 12 godina starosti, lica koja obavljaju sezonske poslove sa prijavljenim boravkom u turističkom mestu, lica koja neprekidno borave u objektu za smeštaj duže od 30 dana, lica sa čulnim i telesnim smetnjama (slepi, gluvi i dr.), lica upućena na banjska i klimatska lečenja, specijalizovanu rehabilitaciju od strane nadležne komisije, učenici školskih ekskurzija, fakulteti u okviru redovnih programa, održavanja sportskih i kulturnih manifestacija, strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama oslobođeni plaćanja takse, strani državljani koji organizovano, preko zvaničnih humanitarnih organizacija dolaze radi pružanja humanitarne pomoći.
Boravišnu taksu umanjenu za 50% plaćaju deca od 12 do 18 godina starosti.
Stranci koji borave u Crnoj Gori dužni su da se prijave i odjave svoj boravak nadležnom organu – Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore.
Ukoliko stranac boravi u objektu registrovanom za pružanje usluga smeštaja (apartman, hotel), lice koje pruža usluge smeštaja je u obavezi da prijavi boravak stranca u roku od 12 sati.
Ukoliko stranac ne boravi kod registrovanog davaoca smeštaja, dužan je da sam (u roku od 24 časa od ulaska u Crnu Goru) prijavi i odjavi svoj boravak u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore – inspektoru za strance ili kod turističke organizacije opštine u kojoj boravi.
U slučaju promene mesta boravka, potrebno je odjaviti prijavljeni boravak  i ponovo izvrši prijavljivanje u mestu gde će se nastaviti boravak u Crnoj Gori.
Kazna koja se može izreći stranom državljaninu u slučaju neprijavljivanja boravka iznosi od 60 do 600 evra (Zakon o strancima R. Crne Gore).

TRANSPORT

Crna Gora ima solidno razvijen drumski, železnički, vazdušni i vodni saobraćaj, a glavni grad Podgorica je centralni saobraćajni čvor u zemlji.
Aerodromi u Crnoj Gori se nalaze u Podgorici i u Tivtu.
Glavne luke u Crnoj Gori su Bar, Kotor, Risan, Zelenika i Budva. Postoji redovna brodska veza između morske luke Bar i italijanskih luka Bari, Barleta i Ankona. Na relaciji Kamenari – Lepetani organizovan je redovan prevoz putnika i vozila.
Ukupna dužina železničke mreže u Crnoj Gori iznosi 250 km. Postoje dve železničke linije od kojih je važnija Bar-Podgorica-Bijelo Polje (ka Srbiji) i deo je pruge Beograd-Bar. To je i jedina elektrificirana železnička linija u zemlji. Druga pruga je Nikšić-Podgorica-Božaj (Albanija). Jedini železnički čvor nalazi se u Podgorici.
Ukupna dužina puteva u Crnoj Gori iznosi 5.277 km, od čega 1.729 km čine magistralni i regionalni putevi, dok su ostalo lokalni putevi. U zemlji nema autoputeva, mada postoje deonice puteva sa tri trake. Specifičnost Crne Gore je veliki broj tunela i mostova. Glavni kontinentalni pravac je na relaciji Budva – Podgorica – Bijelo Polje i dalje prema R.Srbiji, dok jadranska magistrala povezuje primorska naselja.
Na magistralnom putu M-2 na deonici Podgorica-Kolašin u toku je rekonstrukcija tunela br.2, br.4 i br.10. Saobraćaj se obustavlja u periodu od 09.00-11.00 i 13.00-15.00 časova danju i od 23.00-03.00 časova noću.
Na mestima izvođenja radova saobraćaj se mimo ovih termina obavlja jednom trakom uz naizmenično propuštanje vozila. Učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce Podgorica-Nikšić-Šavnik-Žabljak-Pljevlja-GP Ranče i Bioče-Mateševo-Kolašin.
Za upravljanje motornim vozilom nije potrebna međunarodna vozačka dozvola, već samo važeća vozačka dozvola Republike Srbije. Nije potreban „zeleni karton"za osiguranje motornih vozila, budući da se priznaje nacionalna polisa obaveznog osiguranja, ali prilikom dolaska u Crnu Goru treba voditi računa o činjenici da je kroz Bosnu i Hercegovinu „zeleni karton" i dalje potreban. Za počinjeni saobraćajni prekršaj izdaje se prekršajni nalog u kojem je navedeno uputstvo za uplatu novčane kazne. Policijskom službeniku se, na licu mesta, ne može platiti novčana kazna, već učesnik u saobraćaju to mora učiniti preko pošte ili banke u roku od 8 dana od dana izdavanja kazne.

BEZBEDNOST

U turističkim mestima u Crnoj Gori nema zona koje bi trebalo izbegavati, a bezbednosnu situaciju u zemlji u smislu turističkih poseta, ocenjujemo kao dobru. Za svaku vrstu pomoći, moguće je obratiti se pripadnicima policije, koji se nalaze u svim većim ulicama i na značajnijim raskrsnicama.


ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

Osiguranici iz Republike Srbije u toku privremenog boravka u Crnoj Gori imaju pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu. Da bi ostvarili navedeno pravo, osiguranici R.Srbije moraju od nadležnih filijala Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje R.Srbije, u mestu prebivališta, dobiti obrazac RS/RCG–111 (potvrda o pravu na davanja u naturi za vreme privremenog boravka u CG).
Za dobijanje potvrde RS/RCG-111, neophodno je da se obrate Filijali Zavoda R.Srbije sa neophodnom medicinskom dokumentacijom. Nakon neposrednog pregleda i uvida u dostavljenu medicinsku dokumentaciju, lekarska komisija Zavoda daje svoj nalaz i mišljenje. Na osnovu pozitivnog nalaza i mišljenja komisije, Filijala Zavoda R.Srbije izdaje potvrdu RS/RCG-111. Po pravilu, navedena potvrda se izdaje na vremenski period od tri meseca. Kada se tokom privremenog boravka u CG ukaže potreba za hitnom zdravstvenom zaštitom, osiguranik R.Srbije je dužan da se sa navedenom potvrdom obrati Područnoj jedinici – kancelariji Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje CG, u mestu gde mu je potrebna hitna zdravstvena zaštita. Područna jedinica Fonda će mu nakon toga izdati drugu potvrdu (tzv. bolesnički list), na osnovu koje će neposredno koristiti hitnu zdravstvenu zaštitu u javnim zdravstvenim ustanovama u CG.
U situaciji kada osiguranik R.Srbije koji se nalazi u CG ima potrebu za hitnom zdravstvenom zaštitom a ne poseduje potvrdu (bolesnički list) izdatu od strane Područne jedinice Fonda CG, odnosno potvrdu RS/RCG-111 izdatu od strane nadležne filijale u R.Srbiji gde je osiguran, zdravstvena ustanova je dužna da obavesti Područnu jedinicu Fonda CG, radi naknadnog pribavljanja potvrde.
Ukoliko Područna jedinica Fonda CG ili osiguranik ne pribave potvrdu RS/RCG-111 do završetka lečenja, zdravstvena ustanova će naplatiti troškove lečenja osiguraniku, po cenovniku koji važi za osiguranike Crne Gore i izdati mu račun za naplaćene usluge.

KONTAKTI ZDRAVSTVENIH USTANOVA:

- Javna ustanova Kliničko-bolnički centar Crne Gore. Adresa: Ljubljanski put b.b, 81000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: + 382 20 412 300; 243 726; Faks: + 382 20 225 284; E- mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
- Policija - 122;
- Vatrogasci - 123;
- Hitna pomoć -124;
- Hitna pomoć - Podgorica: + 382 (0)20 665 313;
- Dom zdravlja Bar: Telefon: + 382 (0)30 311 001, + 382 (0)30 312 546; + 382 (0)85 311 197; faks: + 382 (0)30 311 001;
- Dom zdravlja Bijelo Polje, telefon: + 382 (0)50 432 327, 382 (0)50 432 952; faks: + 382 (0)50 432 149;
- Dom zdravlja Budva: Telefon: + 382 (0)33 451 274; faks: + 382 (0)33 451 457;
- Dom zdravlja Herceg Novi: Telefon: + 382 (0)31 333 603; + 382 (0)31 343 111; faks: + 382 (0)31 343 024;
- Dom zdravlja Kotor: Telefon: + 382 (0)32 334 540; faks: + 382 (0)32 334 537;
- Dom zdravlja Tivat: Telefon: + 382 (0)32 671 082; +382 (0)32 671 982; faks: + 382 (0)32 671 242;
- Dom zdravlja Ulcinj: Telefon: + 382 (0)30 412 424; + 382 (0)30 412 433; + 382 (0)30 401 166; faks: + 382 (0)30 412 165; + 382 (0)30 401 167;
- Dom zdravlja Žabljak: Telefon: + 382 (0)52 61 504; + 382 (0)52 61 506;
- AMSCG - 19807;

NOVAC

Lokalna valuta u Crnoj Gori je Evro. Cene prevoza, ishrane u restoranima i prenoćišta su 10 do 20 % veće nego u R. Srbiji.

OSTALO

Od 01.01.2012. ukinuta je naplata eko takse za inostrana motorna vozila.