gototopgototop
Министарство спољних послова Министарство Документи Правна регулатива
понедељак, 24. децембар 2012. Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст
Етички кодекс интерне ревизије
+ larger fontnormal font- Smaller font

Увод

Сврха Етичког кодекса јесте да промовише етичку културу у професији интерне ревизије.
За професију интерне ревизије Етички кодекс је неопходан будући да се ревизија заснива на поверењу у објективној оцени управљања ризицима, контролама и управљања уопште. У овом Етичком кодексу дефиниција ревизије укључује две основне компоненте:

 • принципе релевантне за професију и праксу интерне ревизије;
 • правила понашања која описују норме понашања које се очекује од интерних ревизора. Ова правила представљају водич за етичко понашање интерних ревизора и средство помоћу којих се принципи примењују у пракси.

Примена и спровођење

Кодекс се односи на запослене који обављају послове интерне ревизије у Министарству спољних послова у складу са Међународним стандардима интерне ревизије и прописима којима се уређује интерна ревизија у Републици Србији. Непоштовање етичких захтева који су овде наведени води покретању дисциплинског поступка против појединаца запослених у Групи за интерну ревизију.

Принципи

Од интерних ревизора очекује се да примењују и поштују следеће принципе:

 1. Интегритет
  Интерни ревизори кроз свој интегритет стичу поверење, те тиме обезбеђују основу за поузданост њиховог суда.

 2. Објективност
  Интерни ревизори морају да покажу највиши степен објективности у прикупљању, оцени и предочавању података везаних за активност, односно процедуру која је предмет ревизије. Интерни ревизори пружају уравнотежену оцену свих битних околности без непотребног утицаја сопствених интереса, односно утицаја других лица на њихово мишљење.

 3. Поверљивост
  Интерни ревизори поштују вредност и власништво података које приме и не обелодањују их без одговарајућег овлашћења, изузев у случајевима када постоји законска обавеза да то учине.

 4. Стручност
  Интерни ревизори у обављању послова интерне ревизије примењују неопходно знање, вештине и искуство.

Правила понашања у смислу Етичког кодекса

1. Интегритет

Интерни ревизори:

 • свој посао обављају поштено, одговорно и са дужном пажњом;
 • поступају у складу са законима и прописима Републике Србије и податке обелодањују само кад се то захтева законом;
 • не учествују свесно у незаконитим радњама, односно не баве се радњама које нарушавају углед професије интерне ревизије или Министарства;
 • поштују и дају допринос законитим и етичким циљевима Министарства.

2. Објективност

Интерни ревизори:

 • не учествују у радњама, односно везама које могу угрозити или се може сматрати да угрожавају непристрасност ревизорске оцене. Поменуто учешће укључује оне радње, односно везе које могу бити у сукобу са интересима Министарства. Свако постојање сукоба интереса предочава се руководиоцу Групе за интерну ревизију. У случају да сукоб интереса постоји код руководиоца Групе за интерну ревизију, он ће га предочити министру;
 • не прихватају поклоне, услуге или било шта што може угрозити или се може сматрати да угрожава професионални ревизорски суд;
 • обелодањују све материјалне чињенице које су им познате, без чијег обелодањивања би се извештај о активностима које су предмет ревизије могао погрешно интерпретирати.

3. Поверљивост

Интерни ревизори:

 • су опрезни у коришћењу и заштити података које су прикупили током обављања својих дужности;
 • податке не користе зарад личне користи, односно на било који други начин који је противзаконит или наноси штету законитим и етичким циљевима Министарства;
 • не обелодањују податке неовлашћеним лицима уколико за то не постоје законски разлози.

4. Стручност

Интерни ревизори:

 • раде искључиво на пословима ревизије за које поседују неопходно знање, вештине и искуство;
 • обављају послове интерне ревизије у складу са стандардима и методологијама интерне ревизије које је утврдила Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија;
 • су у обавези да стекну неопходне основне вештине потребне за вршење ревизије на ефективан и професионалан начин;
 • преузимају одговорност за континуирано усавршавање своје стручности како би квалитет и ефективност интерне ревизије подигли на виши ниво.

 

Руководилац Групе
за интерну ревизију
Анђелка Шимшић,
овлашћени интерни ревизор