gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo Dokumenti Pravna regulativa
Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Povelja interne revizije
+ larger fontnormal font- Smaller font
Na osnovu člana 2. stav 1. tačka 22) i člana 17. stav 1. tačka 1) Pravilnika o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru („Službeni glasnik RS", br. 99/11 i 106/2013), a skladu sa članom 82. Zakona o budzetskom sistemu ("Sl. glasnik RS"br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 –ispr. i 108/2013), na predlog rukovodioca Grupe za internu reviziju Ministarstva spoljnih poslova, ministar spoljnih poslova odobrava


POVELjU INTERNE REVIZIJE

 

Uvod

Interna revizija je aktivnost nezavisnog, objektivnog uveravanja i konsultantska aktivnost osmišljena sa ciljem kreiranja dodatne vrednosti i unapređenja poslovanja organizacije. Ona pomaže organizaciji u postizanju ciljeva uvođenjem sistematskog, disciplinovanog pristupa proceni i unapređenju efektivnosti procesa upravljanja organizacijom.

Poveljom interne revizije određuje se funkcija interne revizije u Ministarstvu spoljnih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo): uspostavljanje interne revizije, svrha interne revizije, obim-delokrug rada, nezavisnost, odgovornosti rukovodioca Grupe za internu reviziju, dužnosti ministra, izveštavanje i komunikacija, osiguranje kvaliteta rada interne revizije, kao i saradnja sa drugim institucijama.

 

Uspostavljanje interne revizije

Interna revizija uspostavlja se organizovanjem posebne funkcionalno nezavisne organizacione jedinice za internu reviziju u okviru Ministarstvu spoljnih poslova, koja u svom radu, neposredno ministru pruža potvrdu adekvatnosti sistema internih kontrola u Ministarstvu.

 

Svrha interne revizije

Interna revizija je deo sveobuhvatnog sistema interne finansijske kontrole u javnom sektoru.

Svrha interne revizije je da doprinese unapređenju poslovanja Ministarstva; da pomogne Ministarstvu u postizanju definisanih ciljeva primenom sistematičnog i disciplinovanog pristupa u ispitivanju i proceni sistema upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja organizacijom.

Obim - delokrug rada interne revizije

Obim interne revizije obuhvata, ali nije ograničen na, uveravanje o adekvatnosti i efektivnosti postojećih procesa: a) upravljanja Ministarstvom, b) upravljanja rizicima, v) uspostavljanja internih kontrola, g) procene kvaliteta rukovođenja dodeljenim dužnostima i odgovornostima u postizanju ciljeva i zadataka. Pored navedenog, interna revizija treba da:

- utvrdi rizike, proceni rizike i upravljanje rizicima koji utiču na ostvarivanje strateških ciljeva Ministarstva;
- utvrdi da li su važni finansijski, upravljački, operativni i drugi podaci tačni, pouzdani i blagovremeni;
- oceni usaglašenost sa onim zakonima, propisima, politikama, planovima, procedurama, koje bi mogle značajno uticati na organizaciju;
- potvrdi da se sredstva i informacije odgovarajuće čuvaju, a po potrebi i verifikuje njihovo postojanje;
- proceni interne kontrole uspostavljene radi sprečavanja sukoba interesa, zloupotreba, lošeg upravljanja, mogućih gubitaka, grešaka, prevara i nepravilnosti;
- utvrdi da su resursi kojima raspolažu zaposleni adekvatni;
- oceni operacije ili programe radi pružanja uveravanja, da li su rezultati u skladu sa utvrđenim ciljevima, i da li se operacije ili programi odvijaju u skladu sa planom;
- prati i vrednuje proces upravljanja;
- prati i ocenjuje efektivnost procesa upravljanja rizicima organizacije;
- proceni stepen koordinacije interne i eksterne revizije, a po posebnom zahtevu ministra proceni kvalitet izvođenja eksternih revizora; i
- pruži savetodavne usluge ministru u oblasti upravljanja rizicima, kontrole i procesa rukovođenja, u skladu sa unapred utvrđenim revizorskim Programom.

Delokrug rada interne revizije nije ograničen i uključuje sve programe, aktivnosti i procedure Ministarstva. Tu je uključena i revizija fondova EU, kao i svih ostalih resursa koje su obezbedila druga tela, organizacije i institucije.

Interna revizija svoje poslove obavlja u formi izveštaja o reviziji sistema, izveštaja o reviziji uspešnosti, izveštaja o finansijskoj reviziji i izveštaja o reviziji usaglašenosti sa propisima.

 

Nezavisnost

Da bi interna revizija svoj posao obavljala efektivno i bila sigurna da može slobodno da vrši svaku reviziju na najadekvatniji način, neophodno je da u okviru Ministarstva funkcioniše kao nezavisna aktivnost.

Nezavisnost interne revizije obezbeđuje se kroz:
- ovlašćenje da rukovodilac interne revizije podnosi izveštaje direktno ministru;
- ovlašćenje da interna revizija ima pravo slobodnog i neograničenog pristupa svim informacijama; aktivnostima, rukovodiocima i njihovim zaposlenim, evidenciji, imovini i elektronskim i drugim podacima, uključujući i poverljive;
- ovlašćenje da planira sopstvene programe rada na osnovu sveobuhvatne procene rizika;
- ovlašćenje da rukovodilac interne revizije i interni revizori nisu deo ni jednog poslovnog procesa, nemaju odgovornost za rukovođenje procedurama ili aktivnostima, van aktivnosti interne revizije;
- obavezu da rukovodilac interne revizije i interni revizori budu nezavisni u svom radu i ne mogu biti otpušteni ili premešteni na drugo radno mesto zbog iznošenja činjenica i davanja preporuka u vezi sa internom revizijom;
- obavezu da svi zaposleni u reviziji su obavezni da daju izjavu o potencijalnom sukobu interesa za svaku reviziju koju obavljaju.

 

Odgovornosti rukovodioca Grupe za internu reviziju

Rukovodilac Grupe za internu reviziju odgovoran je za:
- pripremu i usaglašavanje strategijskog plana rada interne revizije sa ministrom, koji ga odobrava, u skladu sa ciljevima i delokrugom rada koji obuhvata kompletan skup aktivnosti Ministarstva i koji je zasnovan na objektivnom razumevanju i proceni rizika sa kojima se suočava Ministarstvo;
- pripremu godišnjeg plana rada, na osnovu strategijskog plana rada interne revizije, uzimajući u obzir promene u poslovanju, rizike, promene programa, sistema i kontrola Ministarstva; kao i pitanja raspodele revizorskog vremena, raspoloživosti kadrovskih i budzetskih resursa za reviziju u narednoj kalendarskoj / fiskalnoj godini i usaglašavanje sa ministrom, koji ga odobrava;
- organizaciju, koordinaciju i raspodelu zadataka u Grupi, radi efikasnog i efektivnog ostvarenja planova, čija eventualna odstupanja i razloge saopštava ministru;
- adekvatno i blagovremeno saopštavanje svih revizorskih nalaza i zaključaka rukovodstvu; uspostavljanje i održavanje procedure koja osigurava praćenje izvršenja usaglašenih preporuka od strane rukovodstva;
- nadgledanje primene metodologije interne revizije; i
- predlaganje ministru plana profesionalne obuke i razvoja internih revizora, kako bi se angažovao odgovarajući kadar.
Navedene dužnosti vrše se u skladu sa Međunarodnim standardima interne revizije, propisima kojima se uređuje interna revizija u Republici Srbiji i Etičkim kodeksom .

 

Dužnosti ministra

Ministar spoljnih poslova:
- uspostavlja i osigurava adekvatno funkcionisanje interne revizije;
- obezbeđuje resurse za internu reviziju (zaposlene, sredstva, opremu) koji su neophodni da bi ispunila svoje dužnosti;
- obezbeđuje nezavisnost rada interne revizije, naročito u pogledu prava pristupa i izveštavanja rukovodioca interne revizije;
- obezbeđuje primenu preporuka interne revizije; i
- dostavlja godišnji izveštaj interne revizije Ministarstvu finansija- Centralnoj jedinici za harmonizaciju u skladu sa propisanim rokom.

 

Izveštavanje i komunikacija

Rukovodilac Grupe za internu reviziju uključen je u ključne aktivnosti vezane za izveštavanje i komunikaciju:
- sa ministrom razmatra, usaglašava i ažurira strateški i godišnji plan rada interne revizije;
- priprema izveštaje o aktivnostima interne revizije i razmatra ih sa ministrom;
- priprema i razmatra godišnji izveštaj za ministra o aktivnostima interne revizije koji pruža potvrdu adekvatnosti (ili neadekvatnosti) sistema internih kontrola;
- povremene sastanke sa ministrom na kojima se razmatraju pitanja proistekla iz pojedinačnih revizija, sumnji u kriminalnu radnju, problema sa pristupom, i drugo; i
- prisustvuje redovnim sastancima rukovodstva.

 

Osiguranje kvaliteta rada interne revizije

Ocena kvaliteta rada interne revizije vrši se prema programu ocenjivanja: internim i eksternim ocenjivanjem, sa ciljem saopštavanja uveravanja da li reviziju sprovode obučeni revizori u skladu sa opšteprihvaćenim Međunarodnim standardima i da li sačinjavaju izveštaje koji su objektivni i pošteni.

Interno ocenjivanje vrši rukovodilac interne revizije stalnim pregledima izvođenja i periodičnim pregledima –samo-ocenjivanjem.

Eksterno ocenjivanje sprovodi Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija analizom dostavljenih godišnjih izveštaja o radu interne revizije i periodičnim pregledom u sedištu ministarstva, najmanje jednom u pet godina.

 

Saradnja sa drugim institucijama

Interni revizori u obavezi su da sarađuju sa Sektorom- Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija, kako bi dobili sve potrebne smernice, metodološka uputstva i kako bi sledili zajedničke kriterijume za organizaciju i postupanje interne revizije u javnom sektoru.

Interni revizori uspostavljaju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje budzetski sistem, saradnju sa Državnom revizorskom institucijom, stručnim udruženjima, institucijama: Narodnom Skupštinom, Vladom Republike Srbije, Kancelarijom za evropske integracije, Savetom za borbu protiv korupcije, Agencijom za borbu protiv korupcije, Zaštitnikom građana, Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugim telima i organizacijama, radi unapređenja rada i profesionalnog razvoja internih revizora.

 

Završne odredbe

Danom stupanja na snagu ove povelje, prestaje da važi Povelja interne revizije Ministarstva spoljnih poslova, Broj: 947-2/12 od 12. oktobra 2012. godine.

Ova Povelja stupa na snagu danom odobrenja i objavljuje se na internet prezentaciji Ministarstva.


Rukovodilac Grupe za internu reviziju
Anđelka Šimšić
MINISTAR SPOLjNIH POSLOVA
  Ivica Dačić