gototopgototop
Министарство спољних послова Министарство Документи Правна регулатива
среда, 17. новембар 2010. Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст
Закон o изменама и допунама закона о спољним пословима
+ larger fontnormal font- Smaller font

Члан 1.

У Закону о спољним пословима („Службени гласник РС", бр. 116/07 и 126/07-исправка), у члану 5. додају се ст. 2. и 3. који гласе:

„Начела за унутрашње уређење и систематизацију радних места у Министарству прописује Влада, на предлог министра спољних послова (у даљем тексту: министар).

Послове безбедности из тачке 25. овог члана, Министарство обавља на начин који прописује Влада, на предлог министра."

Постојећи став 2. постаје став 4.

Члан 2.

У члану 6. речи: „спољних послова (у даљем тексту: министар)" бришу се.

Члан 3.

У члану 42. после става 1. додају се нови ст. 2-5. који гласе:

„Министар може без спровођења интерног и јавног конкурса донети решење о пријему других лица у радни однос на одређено време - до четири године, ради обављања одговарајућих послова у дипломатско-конзуларном представништву.

Број запослених који заснују радни однос у складу са ставом 2. овог члана не може прећи 5% од укупног броја систематизованих радних места у дипломатско-конзуларним представништвима.

Запосленом из става 2. овог члана који, за време трајања радног односа у Министарству, одсуствује са рада код послодавца код кога је био у радном односу мирују права и обавезе које се код тог послодавца стичу на раду и по основу рада - сагласно закону којим се уређује рад. Право на мировање радног односа има и његов супружник док са њим борави у иностранству.

Запослени из ст. 1. и 2. овог члана мора имати степен стручне спреме који се захтева и од запослених у Министарству који раде на одговарајућим пословима. Такође, на тесту који ће организовати Дипломатска академија мора да потврди одговарајуће знање једног или више страних језика, у зависности од звања и радног места, као и да покаже задовољавајуће психофизичке способности и психичку стабилност које, пре заснивања радног односа, проверава Министарство у сарадњи са надлежном здравственом установом."

Досадашњи ст. 2-4. постају ст. 6-8.

Члан 4.

У члану 67. став 2. речи: „1. јануара 2009. године", замењују се речима: „1. јануара 2010. године".

Члан 5.

Подзаконски општи акти који су предвиђени овим законом биће донети у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 6.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије", изузев одредбе члана 4. која ступа на снагу 1. јануара 2009. године.