gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo Dokumenti Pravna regulativa
sreda, 17. novembar 2010. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Zakon o izmenama i dopunama zakona o spoljnim poslovima
+ larger fontnormal font- Smaller font

Član 1.

U Zakonu o spoljnim poslovima („Službeni glasnik RS", br. 116/07 i 126/07-ispravka), u članu 5. dodaju se st. 2. i 3. koji glase:

„Načela za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u Ministarstvu propisuje Vlada, na predlog ministra spoljnih poslova (u daljem tekstu: ministar).

Poslove bezbednosti iz tačke 25. ovog člana, Ministarstvo obavlja na način koji propisuje Vlada, na predlog ministra."

Postojeći stav 2. postaje stav 4.

Član 2.

U članu 6. reči: „spoljnih poslova (u daljem tekstu: ministar)" brišu se.

Član 3.

U članu 42. posle stava 1. dodaju se novi st. 2-5. koji glase:

„Ministar može bez sprovođenja internog i javnog konkursa doneti rešenje o prijemu drugih lica u radni odnos na određeno vreme - do četiri godine, radi obavljanja odgovarajućih poslova u diplomatsko-konzularnom predstavništvu.

Broj zaposlenih koji zasnuju radni odnos u skladu sa stavom 2. ovog člana ne može preći 5% od ukupnog broja sistematizovanih radnih mesta u diplomatsko-konzularnim predstavništvima.

Zaposlenom iz stava 2. ovog člana koji, za vreme trajanja radnog odnosa u Ministarstvu, odsustvuje sa rada kod poslodavca kod koga je bio u radnom odnosu miruju prava i obaveze koje se kod tog poslodavca stiču na radu i po osnovu rada - saglasno zakonu kojim se uređuje rad. Pravo na mirovanje radnog odnosa ima i njegov supružnik dok sa njim boravi u inostranstvu.

Zaposleni iz st. 1. i 2. ovog člana mora imati stepen stručne spreme koji se zahteva i od zaposlenih u Ministarstvu koji rade na odgovarajućim poslovima. Takođe, na testu koji će organizovati Diplomatska akademija mora da potvrdi odgovarajuće znanje jednog ili više stranih jezika, u zavisnosti od zvanja i radnog mesta, kao i da pokaže zadovoljavajuće psihofizičke sposobnosti i psihičku stabilnost koje, pre zasnivanja radnog odnosa, proverava Ministarstvo u saradnji sa nadležnom zdravstvenom ustanovom."

Dosadašnji st. 2-4. postaju st. 6-8.

Član 4.

U članu 67. stav 2. reči: „1. januara 2009. godine", zamenjuju se rečima: „1. januara 2010. godine".

Član 5.

Podzakonski opšti akti koji su predviđeni ovim zakonom biće doneti u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije", izuzev odredbe člana 4. koja stupa na snagu 1. januara 2009. godine.