gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo Dokumenti Pravna regulativa
Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Uredba o uslovima za sticanje i gubitak diplomatskog zvanja
+ larger fontnormal font- Smaller font
Na osnovu člana 37. stav 2. Zakona o spoljnim poslovima ("Službeni glasnik RS", br. 116/07, 126/07-ispravka i 41/09),

Vlada donosi

Uredbu o uslovima za sticanje i gubitak diplomatskog zvanja

Uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 80/2009 od 29.9.2009. godine.

Glava prva

OSNOVNE ODREDBE

Sadržina uredbe

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se posebni uslovi za sticanje diplomatskog zvanja, kao i način njihovog sticanja i gubitka.

Značenje pojedinih izraza u ovoj uredbi

Član 2.

(1) Pod diplomatskim zvanjem podrazumeva se posebno zvanje koje nose državni službenici raspoređeni na diplomatske i konzularne poslove u organizacionim jedinicama Ministarstva spoljnih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo), uključujući i diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije u inostranstvu, koje im u skladu sa opšteprihvaćenom diplomatskom praksom obezbeđuje odgovarajući rang u ostvarivanju predstavničke funkcije i izvršavanju spoljnopolitičkih poslova i zadataka.

(2) Izraz ambasador u Ministarstvu označava najviše diplomatsko zvanje, a ne funkciju šefa stalne diplomatske misije Republike Srbije u drugoj državi, odnosno pri međunarodnoj organizaciji.

Glava druga

STICANjE DIPLOMATSKOG ZVANjA

Uslovi pod kojima državni službenik stiče diplomatsko zvanje

Član 3.

Državni službenik stiče diplomatsko zvanje ako ispuni sledeće uslove:

(1) ima visoko obrazovanje iz oblasti društvenih nauka;

(2) ima položen diplomatsko-konzularni ispit, osim ako stiče status diplomate na osnovu člana 35. stav 3. Zakona o spoljnim poslovima;

(3) poznaje strane jezike u skladu sa uslovima određenim aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, i

(4) ako je raspoređen na diplomatske ili konzularne poslove u unutrašnjoj organizacionoj jedinici Ministarstva ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu.

Diplomatsko zvanje funkcionera i lica na položaju

Član 4.

Funkcioneri i lica na položaju u Ministarstvu zadržavaju svoja diplomatska zvanja koja su stekli pre izbora na funkciju, odnosno pre postavljenja na položaj samo u komunikaciji sa predstavnicima drugih država i međunarodnih organizacija, dok svoja prava po osnovu rada i radnog odnosa ostvaruju u skladu sa svojom funkcijom, odnosno položajem.

Zvanje ambasadora u Ministarstvu i ministra savetnika

Član 5.

U zvanju ambasadora i ministra savetnika obavljaju se najsloženiji poslovi koji znatno utiču na oblikovanje i ostvarenje spoljne politike Republike Srbije, a koji zahtevaju najviše stvaralačke sposobnosti i najviši stepen stručnosti, iskustva, preduzimljivosti i sposobnosti rukovođenja organizacionim jedinicama Ministarstva, stalnu diplomatsku komunikaciju i najviši nivo odgovornosti.

Ambasador u Ministarstvu i ministar savetnik su samostalni u svom radu u okvirima koji su određeni ciljevima spoljne politike Republike Srbije, kao i instrukcijama ministra spoljnih poslova (u daljem tekstu: ministar).

Za sticanje zvanja ambasadora u Ministarstvu, pored uslova iz člana 37. tačka 5. Zakona o spoljnim poslovima, neophodno je najmanje deset godina radnog iskustva u struci, a za ministra savetnika najmanje osam godina radnog iskustva u struci.

Zvanje prvog savetnika, savetnika i prvog sekretara

Član 6.

U zvanju prvog savetnika, savetnika i prvog sekretara obavljaju se poslovi visokog stepena složenosti koji zahtevaju posebno znanje i iskustvo iz pojedinih oblasti spoljne politike, međunarodnih odnosa ili konzularnih poslova, visoke analitičke sposobnosti i visoku preduzimljivost, s visokim nivoom odgovornosti i redovnom diplomatskom komunikacijom na odgovarajućem nivou.

Prvi savetnik, savetnik i prvi sekretar rade samostalno, u okviru instrukcija i uz povremen nadzor pretpostavljenog.

Za sticanje zvanja prvog savetnika neophodno je najmanje sedam, za sticanje zvanja savetnika najmanje šest, a za sticanje zvanja prvog sekretara najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Zvanje drugog sekretara, trećeg sekretara i atašea

Član 7.

U zvanju drugog sekretara, trećeg sekretara i atašea obavljaju se složeni poslovi koji zahtevaju stručnost, preduzimljivost, odgovornost za pravilnu primenu utvrđenih metoda rada i postupaka, kao i povremenu diplomatsku komunikaciju na odgovarajućem nivou.

Drugi sekretar, treći sekretar i ataše rade unutar precizno utvrđenog okvira delovanja, uz redovan nadzor pretpostavljenog.

Za sticanje zvanja drugog sekretara neophodno je najmanje četiri, za sticanje zvanja trećeg sekretara najmanje tri, a za sticanje zvanja atašea najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

Zvanje lica delegiranih u diplomatsko-konzularno predstavništvo na osnovu sporazuma sa drugim državnim organom

Član 8.

Oficiri Vojske Srbije i državni službenici drugih organa državne uprave koji se, na osnovu sporazuma sa Ministarstvom spoljnih poslova, delegiraju na radna mesta u diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije u inostranstvu, stiču zvanja određena navedenim sporazumom, a u skladu sa postojećom diplomatskom praksom.

Način sticanja diplomatskog zvanja

Član 9.

Diplomatsko zvanje se stiče:

(1) rešenjem o premeštaju ili prijemu u radni odnos na radno mesto diplomatskih ili konzularnih poslova, u skladu sa aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta;

(2) rešenjem o unapređenju iz nižeg u neposredno više diplomatsko zvanje, na osnovu postignutih rezultata rada, stručnosti, radnog iskustva i potreba Ministarstva.

Na rešenje iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba.

Glava treća

GUBITAK DIPLOMATSKOG ZVANjA

Prestanak radnog odnosa u Ministarstvu

Član 10.

Prestankom radnog odnosa u Ministarstvu gubi se diplomatsko zvanje.

Državni službenik koji je na osnovu sporazuma Ministarstva sa drugim organom državne uprave bio delegiran na posebnu dužnost u diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije, gubi diplomatsko zvanje prestankom rada u predstavništvu.

Premeštaj na radno mesto izvršioca

Član 11.

Državni službenik koji uz svoju saglasnost bude premešten sa radnog mesta diplomate na radno mesto izvršioca, u smislu zakona kojim se uređuju prava i dužnosti državnih službenika i člana 32. Zakona o spoljnim poslovima, gubi diplomatsko zvanje.

Utvrđivanje nedostatka neophodnih znanja i veština

Član 12.

Ako u postupku predviđenom u članu 42. st. 2. do 4. Zakona o spoljnim poslovima bude utvrđeno da diplomata ne poseduje znanja i veštine neophodne za radno mesto na koje je bio raspoređen, rešenjem kojim se raspoređuje na drugo diplomatsko radno mesto koje odgovara njegovim znanjima i veštinama biće mu određeno i niže diplomatsko zvanje (najviše zvanje u okviru niže grupe diplomatskih zvanja), ako je to u skladu sa aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.

Zadržavanje stečenog diplomatskog zvanja

Član 13.

Diplomata može uz svoju saglasnost biti privremeno premešten na niže radno mesto u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije ako potrebe Ministarstva to zahtevaju, zadržavajući u komunikaciji sa predstavnicima drugih država i međunarodnih organizacija prethodno zvanje.

Ako po prestanku rada u diplomatsko-konzularnom predstavništvu, u unutrašnjim organizacionim jedinicama Ministarstva ne postoji upražnjeno radno mesto u zvanju koje je diplomata do tada imao, ministar može, u smislu člana 44. stav 5. Zakona o spoljnim poslovima, odlučiti da diplomata bude premešten na niže diplomatsko radno mesto uz zadržavanje zvanja koje je imao pre premeštaja u diplomatsko-konzularno predstavništvo.

O zadržavanju prethodnog diplomatskog zvanja iz stava 2. ovog člana odlučuje se rešenjem o premeštaju na novo radno mesto.

Glava četvrta

ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu uredbe

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

05 broj 110-5755/2009-1

U Beogradu, 24. septembra 2009. godine

Vlada

Prvi potpredsednik Vlade -

zamenik predsednika Vlade,

Ivica Dačić, s.r.