gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo Sindikat
petak, 21. jul 2017. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Statut sindikata
+ larger fontnormal font- Smaller font

STATUT

Sindikata Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije

Osnovna načela


Član 1

Sindikat Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije (u daljem tekstu Sindikat) je samostalna, nezavisna, dobrovoljna i nestranačka, interesna organizacija zaposlenih u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije.

U njemu, u skladu sa programom i ovim Statutom, članovi organizovano ostvaruju i štite svoje profesionalne, stručne, ekonomske, socijalne, kulturne i druge interese.


Član 2

Sindikat deluje na principima solidarnosti i uzajamnosti.

Član 3

Sindikat sarađuje sa drugim sindikatima i pristupa sindikalnim udruženjima radi bolje zaštite profesionalnosti, stručnosti i veće socijalne i materijalne sigurnosti.

U okviru slobodnog sindikalnog delovanja, Sindikat sarađuje sa sindikatima koji su organizovani u diplomatijama drugih država kao i sa međunarodnim sindikalnim udruženjima.

Član 4

Glavni ciljevi Sindikata su:
- zaštita i unapređenje profesionalnosti i stručnosti;
- zalaganje za dosledno poštovanje kriterijuma stručnosti i profesionalizma pri odlučivanju o kadrovima, raspoređivanju i napredovanju u službi;
- očuvanje prava i zaštita članova u svim oblicima sindikalnih aktivnosti na planu uređivanja radnih odnosa, ličnih primanja, radnih uslova, obrazovanja, disciplinske odgovornosti i radnih sporova;
- učestvovanje i uticaj na oblikovanje zakona i propisa koji uređuju položaj i prava zaposlenih i praćenje primene njihovih odredbi;
- učvršćivanje i razvijanje solidanosti i uzajamnosti među članovima Sindikata, kao i sa drugim zaposlednima u MSP;
- međusobno informisanje o pitanjima od zajedničkog interesa, i
- rad na drugim dogovorenim ciljevima.

Članstvo

Član 5

Član Sindikata može postati svaki zaposleni u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije koji potpiše pristupnicu za učlanjenje u Sindikat.

Član 6

Ministar spoljnih poslova, državni sekretar, generalni sekretar, generalni inspektor, predsednik disciplinske komisije MSP i šef kabineta MSP, ne mogu biti članovi Sindikata.

Ukoliko član Sindikata postane nosilac jedne od funkcija navedenih u prethodnom stavu, prava i dužnosti koji proizilaze iz članstva u Sindikatu mu miruju.

Član 7

Član Sindikata ostvaruje svoja prava i dužnosti pojedinačno i zajedno sa drugim članovima, i to:

a)prava člana su:
- da učestvuje u oblikovanju, sprovođenju i ostvarivanju ciljeva i programa Sindikata,
- da, u okviru organizovanog delovanja Sindikata, učestvuje u ostvarivanju svojih i zajedničkih interesa,
- da bira i bude biran u organe Sindikata,
- da traži odgovornost članova i organa Sindikata,
- da bude zaštićen ukoliko bi bio doveden u neravnopravan ili manje povoljan položaj zbog ostvarivanja sindikalne politike i ciljeva Sindikata,
- da ima besplatnu pravnu pomoć i zastupanje u ostvarivanju svojih prava i
- da koristi finansijsku pomoć iz sredstava Sindikata.

b)dužnosti člana su:
- da deluje u skladu sa programskim i statutarnim aktima i odlukama organa Sindikata,
- da definiše oblike i metode ostvarivanja sindikalnih zahteva.

Član Sindikata koji misli da su mu prekršena prava iz ovog člana ili je na neki drugi način uskraćen, može da podnese odgovarajući zahtev Izvršnom odboru Sindikata.

Ukoliko u roku od 30 dana ne dobije odgovor ili se sa odgovornom ne slaže, može da se žali Skupštini Sindikata.

Član 8

Članstvo u Sindikatu prestaje:
- prestankom radnog odnosa;
- istupanjem na osnovu lične izjave;
- brisanjem zbog neplaćanja članarine duže od četiri meseca (ukoliko odlukom Izvršnog odbora nije oslobođen plaćanja članarine) i
- isključivanjem, ukoliko je delovao suprotno programskim i statutarnim aktima Sindikata, protivzakonito raspolagao sindikalnom imovinom i delovao u suprotnosti sa dužnostima i etikom poziva.

Predlog za isključenje podnosi Izvršni odbor Disciplinskoj komisiji koja odlučuje o isključenju.

O brisanju iz članstva odlučuje Izvršni odbor.

Član 9

Sindikat štiti rad i ličnu nepovredivost članova Sindikata koji obavljaju funkcije u Sindikatu u skladu sa zakonom.

Organizacija, funkcionisanje i organi Sindikata

Član 10

Organizacija i funkcionisanje Sindikata zasniva se na njegovom jedinstvu i funkcionalnom povezivanju svih zaposlenih u MSP, uključujući i one koji su raspoređeni u diplomatsko-konzularnim predstavništvima.

Član 11

Organi Sindikata su:
- Skupština;
- Predsednik;
- Izvršni odbor;
- Nadzorni odbor i
- Disciplinska komisija.

Član 12

Skupština je najviši organ Sindikata i po pravilu se sastaje jednom godišnje.

Skupštinu čine svi članovi Sindikata.

Skupštinu saziva Izvršni odbor samostalno ili na inicijativu najmanje 10% članova.

O sazivanju Skupštine se obaveštavaju svi članovi Sindikata koji učestvuju u radu Skupštine i glasaju.

Član 13

Skupština

Skupština Sindikata ima sledeća ovlašćenja:
- usvaja Statut i njegove promene,
- usvaja Program Sindikata,
- usvaja izveštaj o radu Sindikata,
- usvaja pravilnike i druge akte,
- bira članove Disciplinske komisije,
- odlučuje o visini članarine,
- bira članove Izvršnog odbora Sindikata,
- bira članove Nadzornog odbora Sindikata,
- bira predsednika Izvršnog odbora koji je po položaju predsednik Sindikata,
- bira potpredsednika Izvršnog odbora,
- razmatra pitanja od značaja za profesiju i definiše aktivnosti za njihovo sprovođenje,
- odlučuje o žalbama i molbama upućenim Sindikatu,
- bira predstavnike Sindikata u organima sindikalnog udruženja,
- donosi odluku o organizovanju protesta i štrajka.

Član 14

Skupština ima kvorum ako je prisutna polovina članova Sindikata raspoređenih u MSP.

Odluke su usvojene ako za njih glasa većina prisutnih članova.

Odluke se donose tajnim ili javnim glasanjem.

Radom Skupštine rukovodi radno predsedništvo koga bira Skupština Sindikata. Radno predsedništvo čine predsednik i dva člana.

O radu Skupštine se vodi zapisnik.

Skupština bira zapisničara i dva overivača zapisnika.

Član 15

Izbori organa Sindikata se, po pravilu, vrše tajnim glasanjem između više kandidata. Skupština može većinom glasova prisutnih da odluči da izbori organa budu javni.

Izabrani su kandidati koji su dobili većinu glasova prisutnih članova.

Član i nosilac funkcije u organima Sindikata podnosi ostavku organu čiji je član, odnosno nosilac funkcije. Ostavka može biti obrazložena. Ostavka se konstatuje.

Razrešenje člana i nosioca funkcije u organima Sindikata vrši se u slučajevima: protivpravnog ponašanja, neopravdanog odsustva sa sastanaka najmanje tri puta uzastopno, dugotrajne bolesti i druge objektivne okolnosti. Odluku o razrešenju donosi organ čiji je član ili nosilac funkcije, ako se za nju izjasni većina prisutnih članova.

Istovremeno sa donošenjem odluke o prestanku funkcije u organu Sindikata, donosi se odluka o imenovanju vršioca dužnosti do izbora novog nosioca funkcije.

Radom Izvršnog odbora rukovodi predsednik Sindikata, a u njegovoj odsutnosti potpredsednik Sindikata.

Predsednik, potpredsednik i članovi Izvršnog odbora su ovlašćeni predstavnici Sindikata u kontaktima sa predstavnicima MSP (ministar spoljnih poslova, državni sekretar, generalni sekretar).

Član 16

Predsednik

Predsednik Sindikata je odgovoran za rad Izvršnog odbora i sprovođenje usvojene politike i odluka Skupštine Sindikata.

Predsednik Sindikata predstavlja Sindikat u javnosti i pred državnim organima. U njegovoj odsutnosti tu funkciju obavlja potpredsednik Sindikata.

U izuzetnim slučajevima, predsednik svoja ovlašćenja može da prenese na članove Izvršnog odbora.

Za predsednika Sindikata može biti biran samo član Sindikata koji nije član nijedne političke stranke.

Član 17

Izvršni odbor

Izvršni odbor je izvršni organ Sindikata. Čine ga predsednik Sindikata, potpredsednik Sindikata i najviše pet izabranih članova.

Izvršni odbor ima sledeće zadatke:
- ostvaruje glavne ciljeve iz Statuta i programa Sindikata;
- priprema i formuliše program rada Sindikata;
- u periodu između dve Skupštine, po potrebi, kooptira nove članove Izvršnog odbora;
- organizuje finansijsko poslovanje Sindikata i jedanput godišnje izveštava o njemu;
- prati implementaciju kolektivnih ugovora;
- pregovara sa rukovodstvom MSP o unapređivanju materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih i ostvarivanju prava iz radnog odnosa, i o tome obaveštava Sindikat;
- odlučuje o saradnji Sindikata sa drugim sindikatima, kao i na međunarodnom planu;
- zastupa članove Sindikata u radno-pravnim sporovima;
- utvrđuje oblike delovanja Sindikata u skladu sa odlukama Skupštine Sindikata;
- brine o usklađenosti sindikalnog delovanja sa Statutom Sindikata i tumači Statut Sindikata;
- brine o obaveštavanju članstva i javnosti,
- prima žalbe i molbe upućene Sindikatu,
- donosi odluku o oslobađanju obaveze plaćanja članarine člana Sindikata koji je u teškoj materijalnoj situaciji,
- podnosi izveštaj o svom radu.

Član 18

Izvršni odbor imenuje sekretara Sindikata koji sprovodi tehničko operativne naloge. Po potrebi, Izvršni odbor može imenovati blagajnika Sindikata.

Za svoj rad su odgovorni Izvršnom odboru Sindikata.

,Član 19

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Sindikata.

O svojim nalazima pismeno obaveštava Skupštinu Sindikata i predlaže akcije tim povodom.

Nadzorni odbor ima tri člana koji između sebe biraju predsednika.

Član 20

Mandat predsednika, potpredsednika, Izvršnog odbora i Nadzornog odbora Sindikata traje dve godine i mogu biti ponovo izabrani.

Kandidat ili više kandidata za predsednika Sindikata mora da predloži svoj program rada za mandatni period.

Članovima organa Sindikata prestaje funkacija raspoređivanjem na radno mesto u inostranstvu.

Disciplinska komisija

Član 21

Komisija se formira i sastaje po potrebi, na osnovu pisanih zahteva članova i organa sindikata.

Disciplinsku komisiju čine tri člana koji između sebe biraju predsednika komisije.

Disciplinska komisija vodi disciplinski postupak i izriče disciplinske mere u skladu sa disciplinskim pravilnikom.

Član 22

Disciplinske mere koje, po sprovedenom postupku, u skladu sa disciplinskim pravilnikom izriče Komisija su:

- opomena i
- isključenje.

Protiv mere Disciplinske komisije postoji pravo žalbe Skupštini, kao drugostepenom organu.

Finansiranje i finansijsko poslovanje

Član 23

Sindikat svoju delatnost finansira po principu samofinansiranja iz članarine i drugih prihoda. Nadzorni odbor obaveštava članove o finansijskom poslovanju Sindikata jedanput godišnje.

Član 24

Visina članarine, koju član Sindikata namenjuje finansiranju sindikata iznosi 0,5% (za zaposlene sa neto iznosom plate do 49.999 dinara), 0,75% za zaposlene sa neto iznosom plate od 50.000 dinara ili više, odnosno 1% od mesečne zarade za raspoređene na radna mesta u DKP.

Član 25

Iz sredstava Sindikata se finansira Fond solidarnosti i njime upravlja Izvršni odbor koji jednom godišnje podnosi izveštaj o upravljanju Fondom solidarnosti.

Član 26

Delovanje Sindikata je javno.

Organi Sindikata su dužni da neposredno obaveštavaju članove o svome radu.

Član 27

Sindikat je pravno lice.

Sindikat ima svoj pečat i žiro-račun. Pečat je okruglog oblika, po obodu ima ćiriličnim pismom ispisan pun naziv sindikata (Sindikat MSP RS), a u sredini ćiriličnim pismom: Sindikat, a ispod MSP RS.

Član 28

Sedište Sindikata je u Beogradu, ulica Kneza Miloša 24.

Prelazne i izavršne odredbe

Član 29

Statut je usvojila Osnivačka skupština Sindikata diplomata Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije 15. aprila 2011. godine u Beogradu. Izmene Statuta Sindikata diplomata Ministarstva spoljnih poslova usvojila je Skupština Sindikata diplomata 15. decembra 2016. godine i 1. juna 2017. godine. Primenjuje se od dana donošenja.